Referat generalforsamling 2018

Referat af generalforsamling i Dansk Bonsai Selskab lørdag d. 26. maj 2018 kl.13.
Generalforsamlingen var indkaldt pr. email eller post til medlemmernes kendte adresser den 10. april 2018
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning til godkendelse.
3. Det reviderede regnskab for foregående periode til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Budget og kontingent for kommende periode til godkendelse.
6. Valg til bestyrelse.
7. Valg til revisionen.
8. Eventuelt.
Vi startede med en frokost, hvorefter generalforsamlingen påbegyndtes kl. 13:45
Ad 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
Kenneth Paulmann blev valgt til dirigent og Erik Brøndel og Michael Baastrup til
stemmetællere.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, idet den var varslet den
22. februar og endelig indkaldt den 10. april 2018
Ad 2. Beretning til godkendelse.
Erling Klysner aflagde formandens beretning for perioden siden sidste generalforsamling i maj
2017.
Bestyrelsen har afholdt 2 fysiske møder i perioden
Ifølge vedtægterne skal vi have 5 bestyrelsesmedlemmer; men vi har i perioden mistet
kontakten til en af disse, da han er flyttet til Færøerne.
DBS har afholdt, eller været medarrangør ved to udstillinger: I Odense Sportscentrum i maj
2017, i forbindelse med generalforsamlingen 2017 i samarbejde med Fuchi Bonsai, samt
Efterårsudstillingen i oktober i MesseC, Fredericia i samarbejde med Jysk Bonsai Klub. En stor
tak til samarbejdspartnerne.
En ny aktivitet ”Åben have”, hvor medlemmer kan arrangere en bonsai-dag med støtte fra
DBS har set dagens lys, og er blevet positivt modtaget. Også her var der tak til arrangørerne.
I februar mistede vi en af de mangeårige medlemmer, idet Johnny Andresen, stifteren af
”Bonsaiskolen” afgik ved døden.
For nylig blev et spørgeskema udsendt til medlemmerne vedrørende selskabets fremtid.
Grundet ret få tilbagemeldinger blev svarfristen forlænget et par gange. Til trods for de
fåtallige besvarelser viste det sig at meningerne og forslagene stritter i alle retninger.
Således ønsker nogle færre, og nogle flere aktiviteter/udstillinger, og aktivt medlemskab af
EBA delte også vandene. Der var en del gode forslag og ideer. Af disse årsager ønsker
bestyrelsen, at spørgeskemaerne bliver grundigt gennemgået af den nye bestyrelse, inden der
kan fremlægges konklusioner heraf.

Reglerne for administration af persondata kan formentlig blive en byrde for selskabet. I
bestyrelsen drøfter vi hvorledes samtykkeerklæring bedst kan udformes. Men så længe at der
fra officielt hold mangler en vejledning i, hvorledes foreninger skal håndtere sagen, tillader vi
os at forholde os afventende.
Også Facebooks omgang med persondata kan betyde et ændret forhold til denne tjeneste,
hvor et nyligt forslag til selskabet om at oprette lukket gruppe vil indgå i overvejelserne.
Selskabet havde ved årsskiftet 100 medlemmer, forstået som medlemmer der har betalt
kontingent i 2017. Det er en mindre nedgang i forhold til året før. Men Erik P oplyste, at i 2018
har antal indmeldelser oversteget udmeldelserne, så der er måske håb om at situationen har
stabiliseret sig. Vi kan også se, at der er interesse for selskabet på Facebook
Generalforsamlingen godkendte beretningen.
Ad 3 Det reviderede regnskab for foregående periode til godkendelse.
Erik Pedersen gennemgik det udleverede regnskab, som er revideret og signeret af revisoren,
Ole Clæfer.
Indtægten i 2017 stammer fra kontingentbetaling fra 110 personer.
Udgifter til møder, kørsel, IT, porto, Betalingsservice, telefon, etc. svarer til budgettet.
I den forbindelse har vi besluttet at nedlægge telefonen, der ikke bliver anvendt ret meget
mere. Til gengæld har vi måttet leje et mindre depotrum til bl.a. udstillingsmateriale.
Udgiften til generalforsamling og landsmøde stammer hovedsageligt fra arrangementet i
Odense og er i alt mindre end budgetteret.
Udgifterne i forbindelse med EBA, er dels kontingent og dels rejser for en talent og en
repræsentant.
Driftsresultatet udviser et mindre underskud, der imidlertid opvejes af kursgevinst ved salget
af DBS-aktierne sidste år. Årets resultat er således et lille positivt beløb, mod et budgetteret
minus på 7000 kr.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4 Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til specifik behandling af generalforsamlingen. Som nævnt
ovenfor vil diverse forslag fra spørgeskemaet og ad andre kanaler blive behandlet af den nye
bestyrelse.
Ad 5. Budget og kontingent for kommende periode til godkendelse.
Da der ikke ved denne generalforsamling blev vedtaget specielt udgiftskrævende aktiviteter,
kunne kassereren præsentere bestyrelsens budget, der baseres på et medlemstal på 100, et
uændret kontingent på 300 kr, en reduceret EBA-Aktivitet og uændret arrangementsaktivitet.
Kontingent og budget blev godkendt.
Ad 6 Valg til bestyrelse.
Erling Klysner var på valg og var villig til genvalg. Erling blev valgt.
Erik Pedersen var på valg og var villig til genvalg. Erik blev valgt.
Posten som et bestyrelsesmedlem var vakant. Der var ikke på forhånd indstillet kandidater;
men Søren Meyer stillede op og blev valgt. Tak for det!
Suppleantposterne var begge vakant. Men Nicki Bossow stillede op og blev valgt som 1.
suppleant.

Vi har herefter en fuldtallig bestyrelse, hvilket er særdeles formålstjenligt for den videre
konstitution.
Ad 7 Valg til revisionen.
Ole Clæfer blev genvalgt som revisor.
Posten som revisorsuppleant er stadig vakant
Ad 8 Eventuelt.
Herunder blev aktivitetsniveauet diskuteret. Det blev nævnt, at udstillinger på
endagsarrangementer giver et forholdsvis stort arbejde for en kort exponeringsperiode.
Udstillinger i forbindelse med generalforsamlingen blev imidlertid nævnt som nødvendig
drivende kraft for arrangementet. Kvaliteten i DBS arrangementer burde øges.
Der var også et ønske om at bruge danske demonstratører, frem for at bruge (mange) penge
på at skaffe udlændinge hertil.
Der var ønske om en mere langsigtet planlægning fra bestyrelsens side, bl. a. mht. at beslutte
sted og samarbejdspartnere for landsmøderne. Eventuelt kunne man på forhånd sikre sig, at
lokale klubber forpligter sig til at stå for fremtidige arrangementer efter et fastlagt skema.
Det blev anbefalet at bruge og ajourføre hvidbogen noget mere. Bl.a. som styringsværktøj for
årets gang i DBS.
Bestyrelsen havde forespurgt om mulighederne for at holde landsmøde i København; vi fik
først afslag og det viste sig til sidst, at Keyaki klubben var under afvikling. Derfor var vi kun
glade for at kunne tilbyde at Landsmødet kunne afholdes her hos Nordic Bonsai Center.
Bestyrelsen har korresponderet med Bonsai klubben Kita i Ålborg om mødet i 2019 og de er
positive; men der afventes svar fra faciliteterne (Nordkraft)
Det blev også nævnt at bestyrelsen skulle være mere aktiv på hjemmesiden og Facebook.
Således at der kom mere indhold. Tilsyneladende er medlemsnedgangen ikke reflekteret i
manglende interesse for selskabet, der får megen aktivitet på sociale medier.
Imidlertid blev det også påpeget at medlemmerne i øvrigt også kunne bidrage mere!
Man kunne undersøge, hvorledes de i Sverige og Norge får øget medlemstilgang.
Mange var også positive for at hjælpe ved arrangementer og andre opgaver.
I en situation, hvor flere klubber nedlægges i deres formelle form, var et forslag, der vandt
genklang, ideen om at der i definerede områder blev udpeget en kontaktperson, Mentor, der
kunne hjælpe nye medlemmer med at få kontakt til andre i selskabet og med at komme i gang
med bonsaidyrkningen, om nødvendigt. Selskabet skulle i det hele taget opmuntre alle tiltag til
at videregivelse af erfaringer og information.
En afklaring om Selskabets fremtidige virke kunne måske med fordel foregå ved et specielt
indkaldt ”round table”møde.
Vi blev enige om at fællesskabet bør dyrkes, og med aktiv medvirkning fra alle sider.
KL 15 kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen.
____________________________________________________________________-
Selskabet siger en stor tak til Ole Clæfer og Jens Jørgen West for deres gæstfrihed og
hjælpsomhed i forbindelse med dette arrangement.
Referent: Erik Pedersen

PS.1
Efter generalforsamlingen kostituerede bestyrelsen sig som følger:
Erling som formand. Erik som kasserer og EBA kontakt. Flemming som næstformand. Henrik
og Søren som bestyrelsesmedlemmer.
Det blev samtidigt aftalt at Erik stopper som kasserer i løbet af 2018, hvorefter Erling over
tager denne post i bestyrelsen.
Når overdragelse af kassererjobbet er gennemført, vil bestyrelsen konstituere sig på ny.
PS.2
Kontakten med Bonsa Kita, har nu medført, at vi kan annoncere, at Dansk Bonsai Selskabs
landsmøde 2019 (Bonsai Festival 2019) finder sted i Aalborg (Nordkraft) den 25. og 26. maj
2019, og gennemføres i samarbejde med Bonsai Kita.

%d bloggers like this: