Spørgeskema undersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse

Oversigt over besvarelser med bestyrelsens konklusion.

Generelt

Spørgeskemaet blev udsendt til medlemmerne i marts 2018. Tilbagemeldingsfristen er blevet forlænget i flere omgange i håb om flere svar. Der er indkommet besvarelser sv.t. 13% af medlemmerne.

Bestyrelsen har været længe om at fremkomme med denne redegørelse for resultatet af spørgerunden, fordi der på væsentlige områder var helt modstridende signaler og det derfor var ønskeligt at en ny bestyrelse skulle tage stilling hertil.

Følgende er en oversigtsmæssig redegørelse for medlemmernes tilbagemeldinger

 

Kommunikation:

Der gøres god brug af både Web og Facebook. Det er dog forholdsvis få af de besvarende medlemmer, der deltager aktivt på medierne, men .. der efterlyses mere aktiv kommunikation fra bestyrelsen!, også ”private” bonsaierfaringer.

Artikler om bonsai  svarende til det gamle  ”Bonsai-bladet” efterlyses.

Mere samarbejde efterlyses.

Internationalt Samarbejde

Der er stor tilslutning til at vi bevarer EBA-medlemsskabet. Men mindre end halvdelen voterer ubetinget for at vi sender et ”talent” til EBA (uvilligheden skyldes de for tiden få kandidater og den økonomiske belastning).

Vi skal fortsætte med at sende en delegeret til EBA-møderne, men for tiden bør vi være restriktiv a.h.t. den økonomiske belastning.

Mange advokerer for at vi i EBA arbejder for bredden, dvs. at vi tilgodeser begynderne;  men nogle gør opmærksom på, at der er elitens bonsai, der er den gode inspiration, og at vi derfor skal arbejde for den bedste udstillingskvalitet.

Der er ikke ud over de ovennævnte begrænsninger stemning for at ændre aktivitetsniveauet

Danske DBS Arrangementer

Der er 100% tilslutning til at der afholdes både demonstrationer og udstilling i forbindelse med DBS generalforsamlinger, og mange tilbyder deres hjælp ved arrangementet  (især hvis det foregår i ens nærområde).

Betaling for demo og workshop kan accepteres af en del, men ikke til fuld ”kostpris”, Det meste af udgiften bør fortsat dækkes af kontingentet.

Der er overvejende tilslutning til at DBS afholder 2 arrangementer om året, gerne flere! (og gerne temaorienteret, eller geografisk fordelt).

M.h.t Udstillingernes niveau, er der delte meninger, halvdelen af besvarelserne ønsker at bredden bliver tilgodeset og med (gerne stor) offentlig tilstedeværelse, de andre mener at vi som forbillede for bonsaidyrkere, bør udstille elitebonsai under ideelle vilkår, uden hensyntagen til publikumsbesøg.

Bestyrelsen

Ikke overraskende, er der tilsvarende opdeling i de områder, man ønsker at bestyrelsen skal vægte mest: De fleste ønsker dog at selskabet tilgodeser bredden i bonsaidyrkningen, og at man udover at fastholde medlemstallet bør tage skridt til om muligt at øge dette. Nogle få mener der gøres for lidt for eliten, medens andre ønsker at der skal arbejdes for begge synspunkter.

Desværre resulterede besvarelserne ikke i en strøm af bestyrelseskandidater. Et vagt tilsagn kunne det blive til. Derimod var de fleste positive m.h.t. at tilbyde deres hjælp til f.eks. udvalgsarbejde og arrangementer.

Kontingentet ligger tilsyneladende på et acceptabelt niveau. En evt. forhøjelse kræver, at det kan mærkes, at man får merværdi for pengene.

Der fremkom endvidere en række forslag til bestyrelsen, hvoraf kan nævnes: Afstem ambitionerne med mulighederne! Søg samarbejdet, herunder også med NIWA, opslå artikler på web og faceBook og vær mere aktiv her. Besøg bonsaiklubberne landet over.

 

Bestyrelsens kommentarer

Bestyrelsen er taknemlig for de tilbagesendte spørgeskemaer, alle med nyttige tilbagemeldinger og forslag. Flere har ulejliget sig med særdeles grundige redegørelser, og alt bliver drøftet og taget i betragtning. Det siger sig selv, at alle forslagene ikke kan blive til virkelighed, både fordi vi har begrænsede menneskelige og økonomiske ressourcer, og fordi vi ordentligvis må arbejde efter en linie, der følger den valgte bestyrelses opfattelse i kombination med flertallets anbefalinger.

Vi siger endvidere tusind tak for alle tilsagn om hjælp til DBS  aktiviteter.

Der er tydeligt, at i områder uden fungerende bonsaiklub, ønsker medlemmerne  klublignende aktiviteter fra DBS’ side. Her må vi opfordre folk til selv at oprette klubber – formelle eller uformelle – som kam varetage de ønskede aktiviteter. DBS vil fortsat opmuntre og støtte sådanne aktiviteter. Og det er fint, at der har meldt sig medlemmer, der gerne vil fungere som mentorer, hvilket vi allerede benytter os af.

Med hensyn til udstillinger, vil det nu være naturligt at sigte efter kvalitet, uden at glemme nybegynderne.  Vi vil tilgodese begge, måske med en opdeling af udstillingsarealet, måske med specielt indbudte bonsai eksperter og censurerede udstillinger i nogle tilfælde, måske med åben deltagelse og specielle aktiviteter for nybegyndere i andre. Men på grund af den inspirerende effekt, vil hovedsigtet være på kvalitetsbonsai, hvor det dog er ønskeligt, at der gennem tiden sker fornyelse i sortimentet.

Under alle omstændigheder er vi bundet af de økonomiske muligheder, hvor en medlemsnedgang på 50 % på de sidste 8 år giver et tilsvarende reduceret økonomisk råderum.

Endnu engang: Tak for inspirerende tilbagemeldinger.

p.b.v.

Erik Pedersen

%d bloggers like this: